Naturskyddade områden

Världens första nationalpark, Yellowstone, USA bildades redan i slutet av 1800-talet. I Sverige tillkom de första nationalparkerna i början av 1900-talet. För närvarande finns i Sverige 26 nationalparker med en total yta av 642 000 ha. Enligt Naturvårdsverkets nationalparksplan kommer under en tioårsperiod ytterligare nationalparker att tillskapas. Totalt kommer slutligen ca 2 257 000 ha eller ca 5 % av landets yta att omfattas av nationalparksskydd.

I Sverige finns ca 2000 naturreservat. Ett naturreservat kan avsättas i olika syften. Vetenskapliga reservat kan bildas för att säkerställa exempelvis växtlokaler, skogsområden eller geologiska bildningar. Kulturella reservat kan avsättas för att vidmakthålla delar av ett kulturlandskap som slåtterängar och hagmarker. En tredje typ av reservat är de sociala som syftar till att säkerställa mark för friluftslivet. Ofta är anledningen till reservatsbildning en kombination av olika syften. Varje reservat har individuellt utformade skyddsföreskrifter.

Ett naturminne kan exempelvis vara ett gammalt träd eller ett flyttblock som skyddas mot mänsklig åverkan eller förstöring. Det totala antalet naturminnen är ca 1 500.